Mielenilmaus lastentarhanopettajien palkkojen korotuksen puolesta

Lauantaina 24.3.2018 järjestettiin Helsingin narinkkatorilla mielenilmaus lastentarhanopettajien palkkojen korotuksen puolesta. "Ei leikkirahaa" -kampanjan vaade lastentarhanopettajien palkaksi on 3000 euroa kuukaudessa! Paikalle oli kerääntynyt runsaasti ihmisiä. Myös EKPY oli hyvin edustettuna. Paikalla olivat EKPY:n hallituksen jäsenet Merja Laitinen ja Minttu Ilveskivi-Hentilä, jotka edustavat  hallituksessa Espoon seudun lastentarhanopettajat ry:tä, sekä EKPY:n puheenjohtaja Antti Piiroinen.

Klikkaamalla tästä voit lukea tapahtumasta OAJ -nettisivuilta!

Klikkaamalla tästä voit katsoa video-koosteen tapahtumasta!

Mielenilmaus lastentarhanopettajien palkkojen puolesta la 24.3.2018

Mielenilmaus lastentarhanopettajien palkkojen puolesta pidetään lauantaina 24.3.2018 klo 13-15 Helsingin Narikkatorilla #eileikkirahaa 
Tule ja osallistu! Ja tuo mukanasi naapurit! Kyse ei ole pelkästään opettajien mielenilmauksesta vaan siihen voi osallistua kaikki, jotka ovat huolestuneet lastentarhanopettajien palkkojen jälkeenjääneisyydestä.
Espoossakin lastentarhanopettajien palkkaus on jäänyt pahasti jälkeen. Länsiväylä -lehdessä uutisoitiin pääkirjoituksessa la 17.3.2018, että Tuusulassa maksetaan lastentarhanopettajille peruspalkkana 137 euroa enemmän kuin Espoossa ja Hyvinkäällä 63 euroa enemmän kuussa kuin Espoossa.


Klikkaamalla tästä voit lukea Länsiväylä -lehden pääkirjoituksen!


Kannanotto työturvallisuuteen

Kannanotto Espoon varhaiskasvatuksen ja opetuksen työturvallisuuteen

EKPY laati yhteistyössä luottamusmiesten kanssa kannonoton työturvallisuuteen. Asia on koskettanut monia jäseniä ja sitä käsiteltiin myös paikallisyhdistysillassa ti 6.3.2018 yhdessä Vantaan ja Omnian paikallisyhdistyksien jäsenten kanssa. Vantaan sivistystoimessa työskentelee poliisikoulutuksen saanut henkilö opettajien, rehtoreiden ja päiväkotien johtajien tukena. Vantaalaiset opettajat ovat tyytyväisiä tähän malliin. Espoossakin tulee ehdottamasti palkata poliisikoulutuksen saanut henkilö opetustoimeen!


Kannanotto on lähetetty Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenille, sivistystoimenjohtajalle, suomenkielisen opetustoimen johtajalle sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtajalle to 1.3.2018.


01.03.2018
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen (EKPY) kannanotto
Espoon varhaiskasvatuksen ja opetuksen työturvallisuuteen

Jokainen työpäivä Espoon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijät kohtaavat fyysisen ja psyykkisen väkivallan uhkaa sekä varsinaista väkivaltaa. Muita kohtaan rajattomasti käyttäytyvien lasten, nuorten ja aikuisten määrä on kasvanut. Nämä lapset ja nuoret eivät välttämättä saa tarvitsemaansa apua ja tukea riittävästi tai oikea-aikaisesti.
Perusopetuslaissa luvataan, että oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Työsuojelulain mukaisesti työnantaja on vastuussa siitä, että työntekijän henkinen tai fyysinen turvallisuus ei vaarannu työpäivän aikana ja vaarasta ilmoitettaessa työnantajan on välittömästi ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Laki voi kuitenkin vain esittää tason, joka pitäisi saavuttaa. Työnantajan kuuluu mm. tehdä ja päivittää turvallisuutta edistäviä suunnitelmia, kouluttaa henkilöstöä ennakoimaan ja torjumaan väkivaltaa sekä toimimaan tilanteessa sen vaatimalla tavalla, kerätä tietoa väkivallasta tai sen uhasta sekä lisäksi ylläpitää työsuojeluorganisaatiota ja taata työterveyshuollon palvelut niitä tarvitseville.
  Monet työnantajan toimenpiteistä näyttävät hyvältä paperilla ja osoittavat, että työnantaja on huolehtinut velvoitteistaan. Todellisuudessa meillä on iso ja yhä kasvava ongelma. Työnantajan tähänastiset toimet eivät ole estäneet eivätkä vähentäneet opetus- ja kasvatustyössä kohdattua väkivaltaa. Realistisesti arvioiden sen voidaan odottaa yhä lisääntyvän.
Siksi EKPY esittää kannanottonaan, että poliittiset päättäjät aktiivisesti ja päättäväisesti tukevat sivistystoimen henkilöstöä, jotta seuraavaksi esitetyt toimenpiteet toteutuvat ja työntekijöiden sekä lasten ja nuorten turvallinen toimintaympäristö olisi tasolla, mitä laki edellyttää. Tässä onnistuessaan kaupunki säästää rahaa ja inhimillistä kipua ja huolta sekä edesauttaa entistä parempien oppimistulosten saavuttamista. Pelon vallatessa aivot eivät ole optimaalisessa tilassa parhaalle oppimiselle, kasvulle tai työnteolle.

1. Ennakointi. Lisätään henkilöstön koulutuksia väkivaltatilanteiden ennakointiin ja niissä toimimiseen. Huolehditaan siitä, että koulujen ja päiväkotien esiopetuksen oppilashuollossa on todellisuudessa mahdollisuus tukea apua tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä varmistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden riittävyys. Huolehditaan siitä, että lastensuojelussa ja varhaiskasvatuksessa on riittävästi pysyvää ja osaavaa henkilöstöä perheiden ja heidän lastensa tueksi.
2. Yhteistyö. Muodostetaan sivistystoimeen organisaatioketju, joka aktivoituu konkreettisesti auttamaan heti, kun yksikkö tiedottaa lisääntyneestä väkivallan uhasta tai väkivallasta. Erityisesti yksikön johtoa tuetaan asioiden selvittämisessä tarvittaessa paikan päällä. Tehostetaan viranomaistyötä erityisen vaaralliseksi arvioitujen tilanteiden hoitamisessa.
3. Asiantuntijuuden lisääminen. Rakennetaan Espoon sivistystoimeen Vantaalla hyvin toimineen mallin mukaisesti järjestelmä, jossa poliisikoulutuksen saanut henkilö tukee yksikköjä väkivaltaan liittyvien tilanteiden ennakoinnissa ja selvittelyssä.
4. Työkykyisyydestä huolehtiminen. Huolehditaan nykyistä paremmin siitä, että väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut työntekijä saa kaiken työsuojelullisen ja työterveydellisen tuen jota hän tarvitsee toipuakseen työkuntoiseksi sekä lainopillisen avun työnantajaltaan mahdollisessa oikeusprosessissa.
5. Vaikuttavuusarviointi. EKPY esittää, että palveluverkkoselvityksen osalta käytetään riittävästi aikaa ja asiantuntijuutta seurausvaikutusten arviointiin. Esimerkiksi erityiskoulujen ja erityisluokkien sekä päiväkotien integroitujen ryhmien lakkauttamisella tulee olemaan omat vaikutuksensa myös turvallisuuskysymyksiin.

Antti Piiroinen Irma Parijoki
puheenjohtaja sihteeri
EKPY EKPY

Paikallisyhdistysilta ti 6.3.2018

Espoon ja Kauniaisten , Omnian sekä Vantaan paikallisyhdistykset pitivät yhteisen paikallisyhdistysillan Sellon kirjaston Akseli-salissa Leppävaarassa tiistaina 6.3.2018.
Paikalla oli 25 paikallisyhdistyksien hallituksien jäsentä sekä rivijäseniä.

Opettajien työturvallisuus nousi tilaisuudessa esille. Vantaalla toimii poliisikoulutuksen saanut henkilö sivistystoimen alaisuudessa opettajien, rehtoreiden ja päiväkotien johtajien tukena, jos kouluissa ja päiväkodeissa uhka- tai väkivaltatilanteita esiintyy. Espoossa on tarve vastaavanlaiselle mallille.

Ammattillisella puolella Leena Teittinen kertoi kokemuksia Varian vuosityöaikakokeilusta. Vuosityöajassa opettajille tehdään lukuvuotta koskeva työaikasuunnitelma, jonka todellista toteutumista seurataan työajanseurannalla. Opettajan oma tarkempi työjanseuranta on kuitenkin tärkeä oman työn esimiesneuvottelujen tueksi. Suunnitelman poikkeamat tulee tarvittaessa muuttaa kirjallisesti esimiehen kanssa neuvotellen. Omnia ei ole osallistunut vielä vuosityöaikakokeiluun ja kokemusten vaihto Varian ja Omnian opettajien kesken oli hedelmällistä.

Ysiläisiä (peruskoulu ja lukio) puhututti paikalliset vuosityöaikakokeilusopimusneuvottelut. Vantaalla keskusteluita vuosityöaikakokeilusta käydään useassa peruskoulussa, Espoossa vielä harkitaan.

Ajankohtainen uutisointi lastentarhanopettajien palkkakartellista
pääkaupunkiseudulla keskustelutti kaikki osallistujia.
Vantaan Lastentarhanopettajat ry:n ja Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry:n
edustajat toivat esille lisäksi mm: Lastentarhanopettajien
yliopistokoulutuksen määrän lisääminen, paikallisen yhteistyön
luottamusmiesten kanssa allekirjoitetun KVTES-sopimuksen
soveltamisohjeiden osalta ja yksityisen päiväkotien osuus
varhaiskasvatuspalveluista kasvaa huolestuttavasti. Lisäksi todettiin,
että Espoossa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään
uudella tavalla kaupunkitasoisesti elokuusta 2018 alkaen.Lakkovaroitus yksityisille sosiaalipalvelualan päiväkodeille

Lakkovaroitus Espoossa
(Peruttu ma 5.3.2018. Neuvottelusopimus hyväksytttiin!)

Yksityiselle sosiaalipalvelualojen piirissä olevien päiväkotien lastentarhanopettajille on annettu lakkovaroitus. Jos ratkaisua ei synny neuvotellen, lakko alkaa ke 7.3.2018 ja kestää kaksi päivää.
Lakkovaroituksen piirissä Espoossa on neljä varhaiskasvatuspalveluja tarjoavaa yritystä:
  • Touhula Varhaiskasvatus Oy
  • Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy
  • Pilke päiväkodit Oy
  • Norlandia Päiväkodit Oy
Neuvottelutilanne on hankala, ja päiväkodeissa työtekijöitä edustavat järjestöt ovat päättäneet jo 8. helmikuuta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Kielto on edelleenkin voimassa ja koskee myös OAJ:n jäseniä.

Jäsenillat keväällä 2024

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys EKPY kutsuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä musiikin perusopetuksen ...