Kannanotto työturvallisuuteen 1.3.2018

01.03.2018
OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistyksen (EKPY) kannanotto
Espoon varhaiskasvatuksen ja opetuksen työturvallisuuteen

Jokainen työpäivä Espoon varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijät kohtaavat fyysisen ja psyykkisen väkivallan uhkaa sekä varsinaista väkivaltaa. Muita kohtaan rajattomasti käyttäytyvien lasten, nuorten ja aikuisten määrä on kasvanut. Nämä lapset ja nuoret eivät välttämättä saa tarvitsemaansa apua ja tukea riittävästi tai oikea-aikaisesti.
Perusopetuslaissa luvataan, että oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Työsuojelulain mukaisesti työnantaja on vastuussa siitä, että työntekijän henkinen tai fyysinen turvallisuus ei vaarannu työpäivän aikana ja vaarasta ilmoitettaessa työnantajan on välittömästi ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Laki voi kuitenkin vain esittää tason, joka pitäisi saavuttaa. Työnantajan kuuluu mm. tehdä ja päivittää turvallisuutta edistäviä suunnitelmia, kouluttaa henkilöstöä ennakoimaan ja torjumaan väkivaltaa sekä toimimaan tilanteessa sen vaatimalla tavalla, kerätä tietoa väkivallasta tai sen uhasta sekä lisäksi ylläpitää työsuojeluorganisaatiota ja taata työterveyshuollon palvelut niitä tarvitseville.
  Monet työnantajan toimenpiteistä näyttävät hyvältä paperilla ja osoittavat, että työnantaja on huolehtinut velvoitteistaan. Todellisuudessa meillä on iso ja yhä kasvava ongelma. Työnantajan tähänastiset toimet eivät ole estäneet eivätkä vähentäneet opetus- ja kasvatustyössä kohdattua väkivaltaa. Realistisesti arvioiden sen voidaan odottaa yhä lisääntyvän.
Siksi EKPY esittää kannanottonaan, että poliittiset päättäjät aktiivisesti ja päättäväisesti tukevat sivistystoimen henkilöstöä, jotta seuraavaksi esitetyt toimenpiteet toteutuvat ja työntekijöiden sekä lasten ja nuorten turvallinen toimintaympäristö olisi tasolla, mitä laki edellyttää. Tässä onnistuessaan kaupunki säästää rahaa ja inhimillistä kipua ja huolta sekä edesauttaa entistä parempien oppimistulosten saavuttamista. Pelon vallatessa aivot eivät ole optimaalisessa tilassa parhaalle oppimiselle, kasvulle tai työnteolle.

1. Ennakointi. Lisätään henkilöstön koulutuksia väkivaltatilanteiden ennakointiin ja niissä toimimiseen. Huolehditaan siitä, että koulujen ja päiväkotien esiopetuksen oppilashuollossa on todellisuudessa mahdollisuus tukea apua tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä varmistetaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden riittävyys. Huolehditaan siitä, että lastensuojelussa ja varhaiskasvatuksessa on riittävästi pysyvää ja osaavaa henkilöstöä perheiden ja heidän lastensa tueksi.
2. Yhteistyö. Muodostetaan sivistystoimeen organisaatioketju, joka aktivoituu konkreettisesti auttamaan heti, kun yksikkö tiedottaa lisääntyneestä väkivallan uhasta tai väkivallasta. Erityisesti yksikön johtoa tuetaan asioiden selvittämisessä tarvittaessa paikan päällä. Tehostetaan viranomaistyötä erityisen vaaralliseksi arvioitujen tilanteiden hoitamisessa.
3. Asiantuntijuuden lisääminen. Rakennetaan Espoon sivistystoimeen Vantaalla hyvin toimineen mallin mukaisesti järjestelmä, jossa poliisikoulutuksen saanut henkilö tukee yksikköjä väkivaltaan liittyvien tilanteiden ennakoinnissa ja selvittelyssä.
4. Työkykyisyydestä huolehtiminen. Huolehditaan nykyistä paremmin siitä, että väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut työntekijä saa kaiken työsuojelullisen ja työterveydellisen tuen jota hän tarvitsee toipuakseen työkuntoiseksi sekä lainopillisen avun työnantajaltaan mahdollisessa oikeusprosessissa.
5. Vaikuttavuusarviointi. EKPY esittää, että palveluverkkoselvityksen osalta käytetään riittävästi aikaa ja asiantuntijuutta seurausvaikutusten arviointiin. Esimerkiksi erityiskoulujen ja erityisluokkien sekä päiväkotien integroitujen ryhmien lakkauttamisella tulee olemaan omat vaikutuksensa myös turvallisuuskysymyksiin.

Antti Piiroinen Irma Parijoki
puheenjohtaja sihteeri
EKPY EKPY

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jäsenillat keväällä 2024

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys EKPY kutsuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä musiikin perusopetuksen ...